EIS RESPECT VOOR MENSENRECHTEN, OOK DOOR BEDRIJVEN !

Roep Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders op om een einde te maken aan de straffeloosheid van bedrijven, via een bindend internationaal verdrag.
Lees meer

Vandaag breiden multinationals hun macht en invloed voortdurend uit over de wereld. Maar hun activiteiten leiden al te vaak tot vervuiling, uitbuiting van arbeiders, landroof, vernietiging, moord en andere inbreuken op de mensenrechten. Bedrijven slagen er dikwijls in om aan de bestaande wetten te ontsnappen, als die er al zijn. Terwijl mensen die slachtoffer zijn van dergelijke activiteiten, achterblijven zonder toegang tot justitie en herstel.

Het is dus hoog tijd dat er een internationaal juridisch bindend instrument komt om bedrijven te reguleren en bedrijven die zich misdragen verantwoordelijk te stellen voor hun misdrijven. Het Verdrag rond transnationale ondernemingen en mensenrechten, waarover momenteel in de Verenigde Naties wordt onderhandeld, biedt een reële kans.

De volgende onderhandelingssessie vindt plaats in Genève van 15 tot 19 oktober 2018. Dit Verdrag moet zo snel mogelijk worden aangenomen om een einde te maken aan inbreuken op mensenrechten door multinationals!

Hoe ?

Het verdrag moet staten ertoe verplichten om :

1. Ervoor te zorgen dat de mensenrechten voorrang krijgen op economische belangen.
2. Transnationale ondernemingen te verplichten (ook via hun leveranciers, hun onderaannemers en hun dochterondernemingen) om de mensenrechten te respecteren, waar zij ook actief zijn, en hen aansprakelijk te stellen in geval van inbreuken.
3. Toegang tot justitie te garanderen voor getroffen personen.

Eis dat de Belgische regering prioriteit geeft aan mensenrechten en dat ze bedrijven verplicht om mensenrechten te respecteren!

“Regels voor bedrijven
Rechten voor mensen !”

Roep Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders op om een einde te maken aan de straffeloosheid van bedrijven, via een bindend internationaal verdrag.

Initiatiefnemers

Deze campagne wordt ondersteund door een coalitie van Belgische organisaties die strijden voor respect voor mensenrechten, milieu en waardige werkomstandigheden overal ter wereld. Ze maken deel uit van het Platform voor Eerlijke en Duurzame Handel.

Wil je meer weten over het verdrag en inbreuken op de mensenrechten door bedrijven

                    

 

             

 

                  

Nieuws over de campagne
VN-verdrag bedrijven en mensenrechten: de onderhandelingen vorderen, maar Europa blijft aan de zijlijn staan

 

Meer dan 70 staten onderhandelden vorige week in Genève over het eerste bindend VN-verdrag dat een einde moet maken aan de inbreuken op de mensenrechten door multinationale bedrijven en de straffeloosheid die ermee gepaard gaat. Het gebrek aan actieve deelname door de Europese Unie en de lidstaten doet de vraag rijzen of de Europese landen klaar zijn om de rechten van mensen boven de belangen van bedrijven te stellen.

 

Van 15 tot 19 oktober vond de vierde onderhandelingssessie plaats van de intergouvernementele werkgroep voor een bindend VN-verdrag rond transnationale bedrijven en mensenrechten. Meer dan 300 sociale bewegingen, vertegenwoordigers van getroffen gemeenschappen, mensenrechtenactivisten en ngo’s waren aanwezig om het proces te versterken en de druk op de staten op te voeren. Onder hen waren ook enkele vertegenwoordigers van het Belgisch platform voor duurzame en rechtvaardige handel.

 

Waarom dit verdrag?

 

Het proces dat 4 jaar geleden begon met een resolutie die gestemd werd in de VN-mensenrechtenraad, ging dit jaar een nieuwe fase in. Op basis van een ontwerptekst werd er voor het eerst onderhandeld over de inhoud. Dit is al een enorme verwezenlijking. In de afgelopen 50 jaar werden er al verschillende pogingen gedaan om binnen de VN bindende normen aan te nemen. Deze pogingen mislukten steeds omdat de westerse staten en grote bedrijven zich hiertegen verzetten.

 

Volgens Hanne Flachet van FIAN Belgium en aanwezig tijdens de onderhandelingen is dit verdrag essentieel om de huidige straffeloosheid van transnationale bedrijven tegen te gaan en te garanderen dat mensenrechten voorgaan op economische belangen. “Het huidige internationale regulerende kader is te zwak en niet effectief. Het toekomstige verdrag moet ervoor zorgen dat bedrijven juridisch aansprakelijk gesteld worden voor inbreuken op de mensenrechten, ook in hun filialen en doorheen de gehele productieketen. Bovendien moet het verdrag toegang tot justitie garanderen voor slachtoffers in het land waar de inbreuken plaatsvonden of waar de bedrijven gevestigd zijn. Het creëert eveneens een verplichting tot juridische samenwerking tussen staten.”

 

De EU en België blijven aan de zijlijn staan

 

Terwijl sommige landen zich goed hadden voorbereid en met inhoudelijke vragen en voorstellen kwamen, liet de vertegenwoordiger van de Europese Unie tijdens de eerste dag verstaan dat ze geen mandaat hadden om te onderhandelen. Het bleef dus oorverdovend stil bij de EU en de verschillende lidstaten tijdens de inhoudelijke onderhandelingen. Enkel Frankrijk besliste enkele keren om het woord te nemen.

 

Ondanks de vraag van Belgische burgers en het middenveld, wachtte België tot de laatste dag om zijn stem te laten horen tijdens het panel “voices of victims”. België gaf aan dat ze in de toekomst mee willen nadenken over hoe we toegang tot justitie voor slachtoffers van bedrijfsactiviteiten kunnen verbeteren en erkende dat er vandaag nog belangrijke obstakels bestaan. “We vragen aan België en de Europese Unie dat ze onmiddellijk de procedures opstarten om een mandaat te krijgen zodat ze tijdens de volgende sessie actief deelnemen aan de inhoudelijke gesprekken”, benadrukt Santiago Fischer van Wereldsolidariteit. “De Westerse landen dragen een enorme verantwoordelijkheid omdat een groot deel van de multinationals in Europa of de Verenigde Staten gevestigd zijn. Het wordt dus dringend tijd dat Europa laat zien dat het mensenrechten boven bedrijfsbelangen stelt en klaar is om multinationals te reguleren.”